CC X 100毛 特约 - 升学统计 - HKU SPACE Community College
Skip to main content

HKU SPACE CC X 100毛:东师奶智破HKU SPACE CC

东师奶,又名「东师拉都拉唔住」…… 我哋梗系明白天下父母都担心仔女嘅升学路,但各位父母紧记,仔女最最最需要你哋嘅关心,唔系担心!

DSE 失手,都总有出路!不如听下三位同学 - Alexandra、Anson同埋Evelyn 嘅分享,点样将东师奶嘅担心转化成关心啦!

未雨绸缪,做定两手准备就最放心!