CC X 100毛 特約 - 升學統計 - HKU SPACE Community College
Skip to main content

HKU SPACE CC X 100毛:東師奶智破HKU SPACE CC

東師奶,又名「東師拉都拉唔住」…… 我哋梗係明白天下父母都擔心仔女嘅升學路,但各位父母緊記,仔女最最最需要你哋嘅關心,唔係擔心!

DSE 失手,都總有出路!不如聽下三位同學 - Alexandra、Anson同埋Evelyn 嘅分享,點樣將東師奶嘅擔心轉化成關心啦!

未雨綢繆,做定兩手準備就最放心!